Gezinsblad
Jan Otsen, geb. ± 1775, ovl. 04 mei 1812, compareerde de Heer Pieter Kool adjunct Maire en als zodanig ingevolge o ns besluit van den 24-11-1811 de functien waarnemende als commissaris va n politie als mede Jan de Wolf agent van politie dezer gemente, dewelk e aan ons verklaard hebbende dat door Jan van Steen veerschipper van hie r op Amsterdam oud 47j, wonende alhier, op den 13e dezer maand als beurt schippr varende van Amsterdam des voormiddags ten 10 uure in de nabijhei d van Nauwerna in het IJ is gevonden een drenkeling zijnde een mansperso on, die hij vervolgens des namiddags ten 3 uure alhier heeft aangebracht , dat zij comperanten daar op deeze drenkeling hebben doen examineeren d oor den heelmeeter Christiaan Brunjes, en daar van proces verbaal hebbe n geformeerd dat wijders is gebleeken dat deze drenkeling is genaamd Ja n Otsen oud 35 jaar turfschipper gewoond hebbende te Amsterdam in het vi erde kanton in de Nieuwe Armsteeg bij de Nieuwedijk in het huis nr 31 e n welke vervolgens nader ingekomen informatie van des zelfs behuwd broed er Jan Joukes Hofstra wonende te Amsterdam op maandag de 4e mei dezes ja ars varende tusschen Westzaan en Nauwena, aldaar met zijn knegt was ove r boord geslagen en als toen is verdronken, en hebben die declaranten ac te nadat hun deselve was voorgelezen ondertekend., beroep(en): turfschipper, woonplaats(en): Amsterdam, Adres Nieuwe Armsteeg bij de Nieuwedijk 31
Hoofdindex A-Z