Gezinsblad
Johann Teunis Busscher, geb. te Nieuwfunnixsyhl (Oost Vriesland) 27 jun 1772, ged. te Neufunnissyhl 03 jul 1772, ben, get. Harmen Gerdes en Johann Jillius fil.Johann Jacob, Frank fil. Siebelt Lub, beroep(en): Lt. kolonel landmacht in O.I., gepesioneerd overste bij Rijks Marine, woonplaats(en): Ankeveen, Adres op de hofstede Nooitgedagt, zoon van Hinrich Hinrichs Busscher en Ette Tonnis
Gehuwd voor 1828 met:
Johanna Willemina Ham, geb. ± 1761, ovl. te Samarang 31 mrt 1824

Gezinsblad
Johann Teunis Busscher
Gehuwd te Ankeveen 27 nov 1828 met:
Wilhelmina Carolina van Waeij, ged. te Samarang 10 mei 1789, get. Gerrit Flikkeschild en Elisabeth Kerm 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Hendrik Willem van Waeij en Maria Petronella Beetjes
Samarang den 5 mei 1828, Waarde Carolina Uwe letter van den 20 novembe r hebben wij in goeden welstand ontvangen, aangenaam was het ons daarui t te vernemen dat U en de kleine Hein mijn geliefde kleinzoon noch gegez onden wel zijn, ook ik en uwe broeder Hendrik en mijn goede schoondochte r genieten Gode zijdank, den onwaardeerbaren schat van gezondheid.
Daar uwe broeder Hendrik kortlings wegens dienstzaken naar de Magellan i s vertrokken en uwe een spoedig antwoord verlangde zoo wil ik enkeld bi j desen in antwoord dinen op het point aangaande uwe schrijven overden o verste Busscher. Het aanzoek door zijn edele, om een wettig huwelijk me t uwe aan te gaan kan ik niet anders dan zeer vereerend beschouwen, uw e zoo wel als wij allen kennen Zijn Edele reeds zedert dertig jaaren voo r een braaf en oppassend man van een onbesproken gedrag en daarbij nie t alleen in een kring van aanzienlije maar ook in die vn verstandige man nen, dus mijn goede Carolina zal het enkeld en van u zelven afhangen o f uwe achting en liefde voor Zijne Edele gevoeld en u overtuigen kunt me t hem gelukkig te kunnen leven? Ik zoo wel als uwen broeder Hendrik zull en het met genoegen zien Uwen hebt dus lieve Carolina mijne moederlijk e toestemming om met den gepensioneerde Luitenant Kolonel Jan Teunis Bus scher een wettig huwelijk aan te gaan, Ik voeg darbij ook mijne moederli jke zeegen wwarna uw zzoo vurig verlangen, aangenaam zal het ons zijn wa nneer wij in dertijd daarvan een gewenschte tijding moegen vernemen. lee ft dus mijn Liefe Carolina zoo gelukkig en gezond met allen die uwe lie f en dierbaar zijn als mijn hart het uw toewenscht bij de terugkomst va n Hendrik zal ik uwe nader schrijven, ontvangt inmiddels onzer allen har telijke groet, als ook uwe aanstaande Echtgenoot, die ik bij voorraad ho op ,ijn waarde schoonzoon te noemen. Wij omhelzen u allen in de gedagt en zeer teeder en geloofd dat ik levenslang zijn zal Uwe toegenene en Li efhebbende Moeder. getekend P.M. beetjes wed van Waeij.
Hoofdindex A-Z