Jacob Kerkman
Gehuwd (kerk) 27 okt 1904 te Spaarndam (gescheiden 06 jul 1911 te Zandvoort) met:
Elisabeth de Vries
6 juli 1911: Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Zandvoort , ingeschreven, ten verzoeke van Jacob Kerkman, wonende te Zandvoort, ee n bij exploit van de deurwaarder Jacobus Nicolaas Karnier te Haarlem, d e 5 juli 1911 getekend en ter inschrijving in de register van de Burgeli jken Stand overgelegd vonnis van de arrondissementsrechtbank te Haarlem , gewezen de 14 februari 1911, waarbij is verklaard geworden dat het huw elijk tussen Jacob Kerkman en Elisabeth de Vries op 27 october 1904 te S paarndam voltrokken, door echtscheiding is ontbonden op grond van kwaadw illige verlating door de gedaagde. Tevens is hierbij overgelegd een verk laring van de griffier der voormelde rechtbank van 26 april 1911, ten be wijze strekkende, dat op de ter griffie van gemelde rechtbank berustend e registers geen verzet tegen voornoemd vonnis is aangetekend. geteken d de Ambtenaar
Hoofdindex A-Z